Català   Español 
 

 

Avís Legal

Titular del web i dades de contacte

www.valericonsultors.net, és un domini a Internet titularitat de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22126, Foli 116, Secció General, Full 31737, amb CIF B59991448-i direcció a C/ Bailén 7, 2n. 2a. 08010 Barcelona.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

Per telèfon, al número 93 265 70 33

Per correu electrònic, escrivint a valeri@valericonsultors.net

Condicions d’ús del web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels clients de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. i altres usuaris d’Internet. Pel sol fet d’utilitzar aquest web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.

VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés al web, així com els continguts inclosos o les condicions d’ús recollides en aquest document.

La prestació del servei d’aquest web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Limitació de responsabilitat

El contingut d'aquest web és de caràcter general i té una finalitat i uns efectes exclusivament informatius. VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. rebutja tot tipus de responsabilitat derivada de qualsevol informació no elaborada per ella mateixa o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom. Així mateix, rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts per tercers, i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o bloquejar-los, de manera temporal o definitiva.

L’usuari exonera VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament d’aplicacions o del servidor web, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació .

Atesa la naturalesa d’Internet, basada en el concepte d'hipervincle, és possible que aquest web inclogui enllaços a altres webs. VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres webs, facilitats en aquesta.

Propietat intel•lectual i industrial

La totalitat d’aquest web: text, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel•lectual i Industrial. Els drets d’autor sobre aquests continguts corresponen en exclusiva VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L., llevat que no s’indiqui el contrari.

L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals pròpies de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació d’aquestes obres, que no es trobi expressament autoritzada, constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com dels dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitat de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar, de qualsevol manera, aquesta informació.

www.valericonsultors.net és un domini registrat per VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. No pot ser utilitzat, excepte si s’ha obtingut autorització expressa prèviament, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. si pot causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L.

Aportacions dels usuaris

Excepte en el supòsit d’acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l’entorn facin a aquest web implicaran la cessió automàtica del dret d’imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts lliurats, en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit.

Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també l’autorització per incorporar aquests continguts en aquells suports (CD-ROM, DVD, paper o altres) que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació del web per part dels seus propietaris.

Política per enllaçar a aquest web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al web de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. s’haurà d’atenir a les següents condicions:

Ha de sol•licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i ha de constar de forma expressa el seu atorgament.

Només es permet enllaçar a la pàgina d’inici del web.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari a la pròpia direcció de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L., la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el web de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L., incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts del present web.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquest web o els serveis que s’hi ofereixen.

L’enllaç (excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L.

Sota cap concepte, VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç, ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.

 

Política de privacitat i protecció de dades

Dades sol•licitades

Per accedir a alguns dels espais del web serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. Aquestes dades que es trobaran emmagatzemades en fitxers degudament inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L.

El responsable del fitxer (VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L.) es compromet a complir amb el deure de secret que preveu l’article 10 de la LOPD, respecte de les dades contingudes en el fitxer.

Exercici dels drets Habeas data

El titular de les dades disposa de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, el dret d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició respecte les seves dades que constin emmagatzemades en el fitxer de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. Aquests drets podran ser exercitats mitjançant correu postal a la C/ Bailén 7, 2n. 2a. 08010 Barcelona o per correu electrònic a valeri@valericonsultors.net. En ambdós casos, el titular de les dades haurà d’adjuntar a la sol•licitud la fotocòpia seu DNI.

Objectius de la recollida de dades

D’acord amb l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que les seves dades seran incorporades a fitxers en què el seu responsable és l’empresa VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L., amb la finalitat de gestionar la pàgina web així com de tramitar els dubtes i consultes plantejades.

Quan es demani que s’empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades.

Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a l’empresa a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa, en el cas que no desitgi rebre l'esmentada informació n’hi haurà prou amb notificar-ho via e -mail a valeri@valericonsultors.net en qualsevol moment.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actuals. En el cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té consentiment exprés d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades per tal de mantenir les dades degudament actualitzades.

Política de seguretat

VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals, així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L’usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables. Per aquesta raó aconsellem consultar l’apartat Recomanacions sobre l’ús d’Internet.

Ús de "cookies"

Aquest web utilitza "cookies" quan un usuari navega per el web. Les "cookies" són uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema recordar les característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. Les "cookies" d’aquest web no són invasives ni nocives, i no tracten dades de caràcter personal. En qualsevol cas, pot desactivar la utilització de “cookies" seguint les instruccions del seu navegador.

Facebook

Aquesta pàgina web incorpora cookies de tercers de l'empresa Facebook Inc. Aquestes cookies permetran Facebook conèixer la pàgina web que visita, la data i l'hora, així com altra informació relacionada amb el seu navegador.

Si no desitja que Facebook instal.li les cookies, haurà de desactivar des del navegador les "cookies de tercers". D'altra banda, comunicar-li que VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. no recull, utilitza ni revela cap informació dels visitants de la seva pàgina web, ni dels visitants que fan clic a "M'agrada" a la pàgina de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. a Facebook.

Si clica sobre el botó "M'agrada" de Facebook, s'establirà una connexió directa amb els servidors de Facebook i es transmetran les dades relatives al teu compte d'usuari amb l'objecte de mostrar-te els gustos dels seus amics en aquest lloc, la data, hora, URL i informació relacionada amb el navegador que utilitza. En aquest cas, les dades recollides per les esmentades galetes seran tractades únicament per Facebook Inc, i s'emmagatzemaran en els servidors en 1601 S. Califòrnia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Estats Units), per un període no superior a 90 dies. Per a més informació, pot visitar la pàgina http://www.facebook.com/help/social-plugins

Canvis en les condicions d’ús, avís legal i política de privacitat d’aquest web

VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. es reserva el dret de fer canvis unilateralment sobre les condicions d’ús, avís legal i política de privacitat d’aquest web. VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L. publicarà aquests canvis en el web, sent responsabilitat de l’usuari verificar periòdicament l’existència d’aquests canvis. La utilització posterior d’aquest web a la publicació dels canvis en la política d’ús constitueix una acceptació dels canvis així com del necessari i legítim tractament de dades personals.

Per a qualsevol aclariment no dubtin en contactar amb VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.R.L.

Prevalença de la versió espanyola

En cas que es tradueixi aquest avís legal a altres idiomes, quan hi hagi discrepància, prevaldrà la versió castellana.

   

© Valeri Consultors. Bailèn 7, 2n. 2a. 08010 Barcelona. - T (34) 93 265 70 33 - F (34) 93 265 13 77 - Email: | Legal - Disseny web